top of page

PODMÍNKY SLUŽEB

POZOR: V případě pochybností platí německá verze.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Eurocrop GmbH

Amstetten pro obchodování se zemědělskými a polotovary s obchodními obchodními partnery
Od: 12/2018

 1. Základy: Základem přijetí nabídky a / nebo objednávky a jakéhokoli smluvního vztahu se společností Eurocrop jsou následující ustanovení, která se rovněž stanou součástí smlouvy pro budoucí obchodní vztah, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Odchylná ustanovení smluvního partnera nejsou platná. Pokud smluvní strany použijí individuální termíny a popisy jakosti, které nejsou specifikovány nebo které nejsou jednoznačně identifikovány, definice ve smyslu ustanovení o obchodních jednáních na burze zemědělských produktů ve Vídni (možnosti burzy) Vídeňské komoditní burzy ve znění ze dne 4. června. 2008 včetně zvláštních ustanovení pro určité zboží od 6. června 2007. Přednost mají tato ustanovení:

 2. Stav zboží: Dodavatel neodpovídá za prokazatelnost původu zboží; Není-li dohodnuto jinak, slouží celní doklady jako důkaz původu, pokud dodavatel neví, že jsou nesprávné. S výjimkou zvláštního příslibu „zaručeného“ není dodavatel odpovědný za správný původ, rok sklizně nebo výrobce, ledaže ví, že zboží nemá majetek a úmyslně nedodává nesprávné zboží Je-li zboží v dohodnuté jiné kvalitě, musí je kupující přijmout a zvláštní účel nebo majetek musí být v objednávce dodání vždy písemně dohodnut - ale nejen v dotazech nebo diskusích - a potvrzen jako „zaručený“. Při uzavírání smlouvy musí kupující zajistit, aby definice kvality zboží postačovala pro jeho účely.

 3. Převod rizika a přeprava: Přeprava a převádění rizika se uskuteční podle CPC (Carriage pay to) clo placené podle ICC Incoterms 2010. Platí platné vyrovnávací sazby příslušného odvětví dopravy. Prodávající v podstatě organizuje dopravu; kupující nese náklady v přiměřené míře, není-li dohodnuto jinak, například dohodnutím odpovídajícího ICC Incoterm. Dokud není dodávka vyložena od kupujícího, je prodávající oprávněn vydávat pokyny dopravci, pokud nebyl vydán a předán žádný přepravní doklad, s nímž lze náklad použít. Přesměrování dodávky na jiné místo určení kupujícím vyžaduje souhlas prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení s platbou nebo přijetím, může prodávající učinit rozhodnutí a bude o tom kupujícího informovat. Při nakládce do přístavů mimo EU existuje pouze omezené pojistné krytí dopravy; to platí také pro oblasti konfliktů obecně. Uvádí se, že kupující zná a přijímá omezení odpovědnosti speditérů, dopravců a přepravních společností a že prodávající nemá žádné zvláštní informační povinnosti, ani pokud jde o příslušné manipulace s přepravou; mohou existovat krátké lhůty pro oznámení a uplatnění nároků na náhradu škody; Kromě toho může být vyloučení důkazů uplatněno, pokud není vznesena žádná stížnost ohledně nakládky a / nebo vykládky, což je zaznamenáno logicky účinným způsobem (v souladu s předpisy přepravní společnosti); Kupující je povinen získat veškeré požadované informace a přijmout dodatečná ochranná opatření, jakož i poskytnout nezbytnou dokumentaci podmínek, které se obávají nároků na dopravce.

 4. Čas a plnění: Bez ohledu na dohodnutou dodací doložku v objednávce jsou místem plnění podle CPT (Carriage paid to) podle „CC Incoterms 2010 Prohlášení o datu dodání vždy očekávané dodací lhůty zasilatelem, za které však prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost, a také bez dodatku „ETA“ - očekávaný čas příjezdu - se považuje za čistě informaci; předání prvnímu dopravci je rozhodující pro splnění smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění (přepravce, technická pomoc, nehoda, celní zpoždění atd.) Pevné transakce, které opravňují příjemce k okamžitému výběru, se považují pouze za dohodnuté s výslovnou písemnou zárukou; v každém případě se datum odeslání považuje za přibližnou hodnotu, která se může měnit až o 10 kalendářních dnů (před nebo po) Prodleva musí dodavateli výslovně poskytnout přiměřenou dobu odkladu d písemně stanovené na omezenou dobu (pokud to není provedeno, služba je přípustná). Dodavatel má zboží v době uzavření smlouvy pouze na skladě, pouze s výslovným příslibem. Částečné dodávky jsou povoleny. Pokud částečná dodávka ještě nesplňuje dohodnutá kritéria kvality, musí být tato skutečnost nahlášena, ale průměrná kvalita všech dalších dodávek objednávky je rozhodující, takže neexistuje žádné právo na odmítnutí a nahrazení dodávky nebo snížení.

 5. Skladování, zachování vlastnického práva pro všechny nevyřízené pohledávky: Bez ohledu na převod rizika je vlastnictví získáno pouze tehdy, je-li zboží převzato a zaplaceno v plné výši. V každém případě se dodací povinnost považuje za splněnou při předání zboží prvnímu přepravci. Až do úplného zaplacení všech otevřených faktur a všech otevřených objednávek na straně prodávajícího se na prodávajícího vztahuje vlastnictví veškerého dodaného zboží. Platební závazky kupujícího nejsou relevantní. Pokud nebyla k jeho úhradě objednána žádná jistota, je kupující povinen dodané zboží skladovat zvlášť. V případě smíchání se zbožím různé kvality nebo s vlastním zbožím kupujícího nebo se zbožím třetích stran ztrácí kupující veškeré nároky na záruku a poškození vůči dodavateli. Pokud není zboží dodavatele zaplaceno, jedná kupující jako správce majetku prodávajícího a může jej nakládat pouze s písemným souhlasem prodávajícího. Depozitář může poté s písemným potvrzením platby převést zboží do svého majetku. Je-li to v místním právu v místě dodání povoleno, je tímto dohodnuto prodloužené zadržení vlastnictví, takže prodávající rovněž získá zástavní právo na všechny platby třetích stran, které provádějí platby za jeho zboží kupujícímu, které musí kupující ponechat a předat prodávajícímu pokud má otevřenou platební povinnost. Pokud je zachováno vlastnické právo, musí kupující kdykoli informovat prodávajícího o tom, kde se zboží nachází. Kupující musí dále získat písemný souhlas prodávajícího před každým dalším převodem z místa určení a předáním třetí osobě. Při porušení tohoto pravidla je splatná nesnížitelná pokuta ve výši 10% z hodnoty zboží (bez DPH) podle dodací smlouvy, čímž lze požadovat dodatečnou náhradu za všechny náklady, škodu a ušlý zisk.

 6. Povinnost kontroly, oznámení vad, propadnutí nároků kupujícího při dodání nákladním vozidlem: Jde v zásadě o hromadný nákup a prodávající splnil svou povinnost, pokud je dohodnutá kvalita splněna náhodným výběrem vzorků. U dodávek nákladním vozidlem musí být zboží zkontrolováno z hlediska hmotnosti a kvality po doručení zásilky v době, kdy je vozík stále v klidu. Kupující musí provést odpovídající vzorky. Vady, které vzniknou později a které mohly být zjištěny, již nelze reklamovat, pokud prodávající neznal vadu nebo o ní musel vědět. Kontrola kvality musí být provedena před kontrolou množství; Pokud před vyložením vozíku neexistuje žádná kvalitativní stížnost - písemně do kanceláře prodávajícího faxem nebo e-mailem, a pokud se v případě stížnosti nedodržují pokyny prodávajícího a nejsou dodržovány pokyny, je stížnost nepřípustná a všechny nároky vůči prodávajícímu propadly. V případě kvalitativní stížnosti prodávající rozhodne, zda bude zboží přepraveno zpět nebo zda stížnost přijme zcela nebo zčásti. Snížení hmotnosti až o +/- 50 kg je akceptováno a kupní cena je splatná v plné výši. Při nakládání musí být vozík nejprve zvážen a poté prázdný (vyčištěný (v případě potřeby umytý a vysušený)). Rozdíly mezi hmotností zboží jsou rozhodující. Vážení musí řidič vozidla potvrdit. Pokud je rozdíl větší než 2%, musí kupující neprodleně informovat prodávajícího. Dodané zboží může být skladováno pouze v samostatném skladu nebo v samostatných skladovacích kontejnerech, které jsou zapečetěny, dokud není vozík prázdný. Pokud tak neučiní, nemůže kupující uplatnit reklamaci. Má-li být podána reklamace kvality, musí kupující odebrat vzorky odpovídající komerčně dostupným těsnicím sáčkům, maximálně 250 g na balicí jednotku. Tyto vzorky musí být označeny příslušným číslem šarže a odstraněním zdokumentováno a doloženo. Prodávající může určit osobu, která to provede jeho jménem navštěvuje. To musí být na místě nejpozději do 3 hodin během úředních hodin kupujícího, pokud alespoň 2 hodiny zbývají k inspekci, jinak následující pracovní den; to je vidět, jinak kupující ztrácí své nároky z reklamace. Zástupce prodávajícího musí také obdržet vzorek ze stejných nádob, které musí kupující zapečetit. Plomba musí být vyfotografována a fotografie zaslány elektronicky prodávajícímu, aby zkušební laboratoř, kterou prodávající zapojí, mohla zkontrolovat, zda nedošlo k porušení pečeť. Prodávající nemusí akceptovat jiné odchylné stížnosti a kupující ztratí své nároky, pokud se odchýlí. Otázky důkazů, které by měly být těmito procesy vyloučeny, by neměly být (mohou) zpochybněny. Aby byl prodávající schopen v případě stížnosti na množství nebo jakost okamžitě rozhodnout, musí kupující vysvětlit, která vada je pokarhaná a zda zboží zcela odmítá, nebo uvést konkrétní částku, kterou si přeje. Účinná je pouze taková stížnost podaná písemně kanceláři prodávajícího faxem nebo e-mailem. Prodávající může vyvrátit kritizované body a / nebo zpochybnit přiměřenost odpočtu nebo fakturovaných nákladů; Kromě toho se prodávající může rozhodnout, zda má zboží zcela stáhnout, v tomto případě musí být prodávající schopen zboží odstranit, jinak musí kupující skladovat zboží za přiměřenou cenu, pokud již bylo vyloženo a není okamžitě naloženo a odstraněno může být výslovně dohodnuto, že první týden skladování je zdarma. Přiměřená úhrada nákladů je tedy splatná od druhého týdne skladování. Reklamace je správná pouze v případě, že kamion, s nímž bylo zboží dodáno, s poznávací značkou a v případě použití velkých pytlů, je číslo plomby a důvod reklamace (včetně fotografie, data a času) zaslány faxem, jinak jsou Nároky kupujícího vyprší. Kupující musí zboží zkontrolovat ihned po příjezdu, doba přepravy delší než 3 hodiny po příjezdu na kupujícího nese kupující, pokud dopravce doručí kupujícímu nejméně 5 hodin před koncem běžné denní pracovní doby. Prodávající se pokusí předem oznámit příjezd přepravce. Pokud nelze kontrolu v pracovní době kupujícího dokončit, lze dodávku provést znovu následující pracovní den.

 7. Povinnost kontroly, oznámení vad, propadnutí nároků kupujícího v případě lodní dopravy: Pro lodní dopravu, možná pouze na jednu pasáž, se výše uvedená nařízení použijí obdobně s následující úpravou: Podmínka a množství zboží a služeb jsou rozhodující pro celkové plnění smlouvy Zboží při naložení. Při nakládce a vykládce musí kupující akceptovat zapojení nezávislé inspekční služby (např. SGS) a obecně akceptovat své protokoly o zkouškách, které nelze prokázat jako nesprávné. Kupující je informován o testech a může vyslat své vlastní inspektory, kteří se mohou testu zúčastnit nezávislým auditorem. Nezávislý auditor musí z každého vzorku vytvořit 3 zapečetěné obaly (jeden pro vlastní potřebu, jeden pro kupujícího, jeden pro prodávajícího). Je třeba poznamenat, že zkušební protokoly musí být rovněž podepsány přepravní společnosti nebo proti nim musí být vzneseny kupující nebo jeho inspektor způsobem, který je srozumitelný a prokazatelný, v opačném případě mohou být platné zkušební zprávy přepravní společnosti. Stížnosti, které nebudou uplatněny při nakládce a vykládce, již nelze uplatnit později, pokud prodávající nebo přepravní společnost neznají vady, které jsou vůči nim uplatněny. Nároky vůči přepravní společnosti (od nakládky včetně stavu lodi a jejího poskytnutí) jsou postoupeny kupujícímu, pokud nejsou splatné kupujícímu, který je může a musí uplatnit na své vlastní riziko a náklady. Lodní dopravu zajišťuje prodávající na náklady kupujícího. Jakákoli ustanovení, jako je věk a stav lodi, rozsah pojištění atd., Musí být dohodnuta zvlášť. Za vymazání lodi v cílovém přístavu, její organizaci a zabezpečení dostupného skladu je odpovědný kupující. Jakmile odejdete do nakládacího přístavu, nese kupující veškeré náklady, které prodávající výslovně nezohlednil. Kupující bude informován o očekávaném příletu lodi nejméně 3 pracovní dny před příjezdem lodi, pokud nejsou kratší doby podle průchodu obvyklé. Riziko zpoždění z důvodů všeho druhu a jeho důsledky nese kupující. Pokud kupující selže při vykládce, může prodávající učinit rozhodnutí na náklady kupujícího, včetně skladování v jiném přístavu s odpovídajícím skladem, který splňuje hygienické předpisy, pokud v cílovém přístavu není k dispozici úložný prostor. U dodávek lodí existuje tolerance množství pro snížení hmotnosti díky vzorkům až 0,5% navíc k dohodnuté toleranci dodávek podle objednávky.

 8. Ošetření skrytých vad: Skryté vady jsou ty, které lze určit pouze laboratorní technologií, např. Chemickou kontaminací, která porušuje specifikaci zboží. Kupující musí zboží před dalším dodáním nebo dalším zpracováním vyzkoušet na skryté vady. Prodávající neodpovídá za následné škody jakéhokoli druhu, jakékoli oznámení vad musí být učiněno nejpozději do 21 dnů. Prodávající má právo zkontrolovat výsledek zkoušky v přiměřené lhůtě, nejpozději do 21 dnů. Prodávající je oprávněn nabídnout náhradní dodávku v přiměřené lhůtě (s ohledem na obvyklé dodací lhůty, výrobní / nákupní proces, celní odbavení) nebo snížení ceny. Jinak platí stejná pravidla jako pro oznámení vad, jak je uvedeno výše (oddělené skladování, uplatnění a vyloučení reklamací nebo dalších reklamací, zpracování).

 9. Záruka, náhrada, omezení odpovědnosti: V případě reklamace je prodávající oprávněn zboží dodat do 4 týdnů, aniž by kupující z toho mohl odvodit jakýkoli nárok na náhradu. V případě krátkého dodání až o 10% pod limit tolerance je příslušně snížená cena zboží zaplacena prodávajícímu, aniž by kupující měl nárok na další škody; v opačném případě může následná dodávka proběhnout do 4 týdnů (při dodání lodi do 8 týdnů). V případě, že prodávající nedodá kupujícímu zcela nebo zčásti nebo zboží stáhne (a prodávající je zaviněn), má kupující nárok na paušální náhradu ve výši 5% z hodnoty zboží bez DPH (a bez nákladů na dopravu), vypočtenou z chybějící nebo nedodané množství, které mělo být alespoň dodáno; Pokud objednávka neukáže samostatně cenu zboží a náklady na jeho dodání a další náklady, je vyměřovacím základem celková částka. Prodávající neodpovídá za žádné další škody, zejména za ušlý zisk, jak je popsáno výše. Před dalším prodejem nebo použitím musí kupující zkontrolovat zboží, zda není poškozeno třetími osobami, a kromě vědomě dodaného prodejcem zboží škodlivého pro člověka a zvířata nemá vůči prodávajícímu žádné další nároky, což činí v případě, že neprovádí vhodná šetření převažující chyba nebo, podle situace, jediná chyba. Také čistota, vlhkost. kupující musí před dalším dodáním a dalším zpracováním zboží zkontrolovat zboží a kritéria kvality související s výrobou a nemá žádné nároky vůči prodávajícímu, pokud tak neučiní, ledaže by prodávající vědomě vydal kontaminované, nepoužitelné zboží. Pokud se výše uvedené nařízení nepoužije, odpovědnost prodávajícího je omezena na hrubou nedbalost, vzdává se přidělování důkazů prodávajícímu a částka odpovědnosti, pokud není skutečně kryta pojištěním a není zaplacena pojistitelem, činí dvojnásobek hodnoty zboží.

 10. Vyšší moc a těžká situace: Ustanovení o vyšší moci ICC 2003 a ustanovení ICC Hardship 2003 jsou dohodnuta v souladu s publikací č. 650 Mezinárodní obchodní komory, pokud se podle této smlouvy nepoužijí příznivější předpisy. U dodávek lodí se za vyšší moci považují také události, jako je odliv, povodeň a led, a to jak na volném moři, v nakládacích a vykládacích přístavech, tak na plánované trase lodí. Nedostupnost požadovaného písma nebo pouze o více než 20% vyšších nákladů, než je uvedeno v objednávce (pokud kupující není ochoten nést dodatečné náklady), prodlužuje dodací lhůtu o dobu trvání prevence. Pokud tyto podmínky přetrvávají déle než 3 týdny, může prodávající objednávku zrušit bez nároku kupujícího na náhradu škody.

 11. Platba, zvýšení ceny, akreditiv: Kupující musí provést platbu prodávajícímu bez odpočtů do 14 dnů od převzetí zboží (pokud bylo dodáno po posledním dni nakládky), bez ohledu na to, zda podal stížnost. Od platební povinnosti se upouští, pouze pokud prodejce zboží stáhne předem. Prodávající musí do 14 dnů prohlásit, zda stížnost přijme nebo zamítne. V případě zvýšení cen nebo snížení cen o více než 15% může prodávající od smlouvy písemně odstoupit do 7 dnů. Příslušným referenčním datem pro podání prohlášení o zrušení po poklesu ceny je vývoj cen ode dne uzavření smlouvy na vídeňské burze cenných papírů, pokud neobsahuje kotace, datum Matif (Paříž) ve srovnání se současným vývojem cen k referenčnímu datu. Zrušení smlouvy v tomto případě nevede ke vzájemným nárokům na náhradu škody. V případě zvýšení ceny však může kupující nabídnout, že přijme zvýšení ceny a zcela zajistí kupní cenu. Prodávající může tuto nabídku přijmout do 3 pracovních dnů a poté doručit do 3 týdnů (pro dodání do 6 týdnů). Pokud kupující objedná jistotu platby, např. Dobropis, a dodací lhůty pro dodavatele se z jakýchkoli důvodů v souladu s těmito obchodními podmínkami prodlužují, může prodávající před provedením dodávky požádat o odpovídající prodloužení platebního příslibu v bezpečnostním nástroji, takže Prodejce, jak se dříve učil do 10 let po platební povinnosti, zůstává ohledně této dodávky zabezpečen. Pokud není odpovídající prodloužení jistoty poskytnuto do 5 kalendářních dnů, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody z následků. V každém případě, pokud zboží ještě nebylo dodáno, může prodávající požádat o prodloužení kolaterálního nástroje nejméně o 3 týdny ode dne žádosti, a zastavit přepravu nebo dodání, pokud to nebude splněno do 7 kalendářních dnů. Náklady na prodloužení (bankovní poplatky, měnové náklady atd.) A případné prodlevy jsou na náklady kupujícího. Akreditiv musí být předložen před bankou, která má povolení v Evropské unii a má alespoň rating A. Pokud existuje několik hodnocení, žádný z nich nemusí být nižší. Prodávající může zastavit přípravy na dodávku, pokud jeho banka nepotvrdila akreditiv. O tuto dobu se prodlužuje doba načítání. Znění akreditivu musí být prodávajícím přijato, pokud kupující vzorek nepoužívá nebo pokud se potvrzení banky o akreditivu liší od vzorku. Dokud L / C není v tomto případě prodávajícím akceptován, není prodávající povinen dodat nebo není v prodlení. Ustanovení o zvýšení ceny bude platit také do data L / C v souladu s dohodou.

 12. Zmrazení dodávky: Prodávající může, pokud kupující prodlení s platbou z transakce s kupujícím, zastavit všechny další dodávky - včetně jiných smluv - a také prodat zboží ostatním v přiměřené lhůtě, nejvýše 4 týdny po přijetí platby (v rámci dodávky lodi) 2 měsíce po přijetí platby), proveďte náhradní dodávku za stejnou cenu. V případě zvýšení ceny zboží, které má být dodáno, mezi okamžikem předání první dodávky přepravci a skutečným následným dodáním, může prodávající rozdíl vyrovnat; to ve smyslu srovnání dohodnuté ceny a tehdy platné hodnoty na trhu cenných papírů (závěrečný list v den burzy) ve srovnání s hodnotou na akciovém trhu v nový den dodání (předání dopravci). Ceny zveřejněné na vídeňské burze komodit jsou rozhodující, pokud nemají kotace, ceny Matifu (Paříž). Kromě toho může prodávající v případě oprávněné i neodůvodněné reklamace odstoupit od dodání dalšího objednaného zboží z této smlouvy a dalších smluv mezi kupujícím a prodávajícím, aniž by kupující měl nárok na pokutu nebo náhradu. Naopak v tomto případě nemá prodávající nárok na žádnou náhradu za stížnost podanou kupujícím.

 13. Kompenzace proti platebním nárokům prodávajícího jsou vyloučeny, ledaže jsou nároky právně závazné nebo nebyly písemně uznány. Pokud je ustanovení této smlouvy neúčinné, měl by soud vykládat tuto smlouvu, jako by bylo možné alternativní nařízení, které by vedlo ke stejnému nebo přinejmenším podobnému hospodářskému výsledku. Pokud je předloženo několik variant, musí soud rozhodnout, která z nich nejlépe odpovídá poctivým obchodním jednáním, a uplatnit je.

 14. Průběžné vyúčtování: Kupující uznává průběžné vyúčtování obchodního vztahu prodávajícím bez výhrad, pokud do 10 dnů od přijetí vyúčtování nevznesl žádné námitky. Všechny platby jsou započteny proti nejstaršímu nesplacenému dluhu, prvnímu úroku, poté kapitálu a nákladům. V případě, že je kupující v prodlení s sazbou delší než 14 dnů, může prodávající okamžitě vyřídit všechny nevyřízené pohledávky.

 15. Místo jurisdikce, rozhodné právo: Je dohodnuto použít rakouské právo, s vyloučením odkazu na jiné právní systémy a vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Dodavatel se může rozhodnout uplatnit své nároky u příslušného soudu v jeho sídle, v sídle kupujícího nebo v místě dodání. Prodávajícího lze žalovat pouze na jeho místě. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo související s jejím porušením, zánikem nebo neplatností mohou být rovněž vzneseny před rozhodčím soudem Burzy zemědělských produktů ve Vídni, přičemž se výslovně použijí rozhodčí a rozhodčí předpisy burzy zemědělských produktů ve Vídni. považováno za dohodnuté

Místo jurisdikce: Landesgericht Sankt Pölten RAKOUSKO

Obchodní číslo: FN 404088y
Jednatel: Ing. Mag. J. Ritt

DPH: AT U68233707
Volksbank Niederösterreich AG BIC: VBOEATWWNOM IBAN: AT21 4715 0216 4911 0000
Raiffeisenbank Amstetten BIC: RLNWATWWAMS IBAN: AT47 3202 5000 0102 1880

bottom of page