POGOJI STORITVE

POZOR: V primeru dvoma velja različica NEMČIJA.

Splošni pogoji poslovanja Eurocrop GmbH

Amstetten za trgovanje s kmetijskimi in polizdelki s komercialnimi poslovnimi partnerji
Od: 12/2018

 1. Osnove: Osnova prevzema ponudbe in / ali naročila ter kakršno koli pogodbeno razmerje z Eurocropom so naslednje določbe, ki bodo prav tako postale del pogodbe za prihodnje poslovno razmerje, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Odstopanje določb pogodbenega partnerja ni veljavno. Če pogodbene stranke uporabljajo posamezne izraze in opise kakovosti, ki niso natančno določeni ali pa so nedvoumno opredeljeni, opredelitve v smislu določb za poslovanje na borzi kmetijskih proizvodov na Dunaju (borzne možnosti) Dunajske blagovne borze v različici 4.6. 2008, vključno s posebnimi določbami za določeno blago od 6. junija 2007. Prednost imajo naslednje določbe:

 2. Stanje blaga: dobavitelj ne odgovarja za dokazovanje porekla blaga; Če ni drugače dogovorjeno, carinski dokumenti služijo kot dokaz o poreklu, razen če dobavitelj ve, da so napačni. Razen v primeru, če je posebna obljuba "zajamčena", dobavitelj ne odgovarja za izvor, leto obiranja ali proizvajalec, če je točen, razen če ve, da blago nima premoženja in namerno dostavi napačno blago Če je blago dogovorjene druge kakovosti, ga mora kupec sprejeti, poseben namen ali lastnina pa mora biti vedno dogovorjena pisno v nalogu za dostavo - vendar ne samo pri poizvedbah ali razpravah - in potrjena kot "zajamčena". Kupec mora pri sklenitvi pogodbe zagotoviti, da opredelitev kakovosti blaga zadostuje za njegove namene.

 3. Prenos tveganja in prevoz: Prenos in prenos tveganja poteka na dajatev CPT (plačan prevoz), plačanega v skladu z ICC Incoterms 2010. Uporabljajo se ustrezne stopnje nadomestil ustrezne prometne panoge. Prodajalec v osnovi organizira prevoz; kupec krije stroške v razumnem obsegu, razen če ni drugače dogovorjeno, na primer s soglasjem o ustrezni ICC Incoterm. Dokler se kupec ne raztovori od kupca, je samo prodajalec pooblaščen, da prevozniku izda navodila, pod pogojem, da ni izdan noben tovorni dokument, s katerim se lahko uporablja tovor. Za preusmeritev dobave na drug cilj s strani kupca je potrebno soglasje prodajalca. Če ima kupec zamude s plačilom ali prevzemom, se lahko prodajalec odloči in o tem obvesti kupca. Pri nalaganju pristanišč zunaj EU obstaja le omejeno zavarovalno kritje za prevoz; to velja tudi za območja konfliktov na splošno. Navedeno je, da kupec pozna in sprejema omejitve odgovornosti špediterjev, prevoznikov in ladjarjev ter da prodajalec nima posebnih obveznosti glede obveščanja, niti glede ustreznega ravnanja s prevozom; lahko pride do kratkih rokov izteka priglasitve in uveljavljanja odškodninskih zahtevkov; Poleg tega se lahko uporabi izključitev dokazov, če se pri nakladanju in / ali raztovarjanju ne vloži pritožba in se to evidentira na logično učinkovit način (v skladu s predpisi ladjarske družbe); Kupec je odgovoren, da pridobi kakršne koli zahtevane podatke in sprejme dodatne zaščitne ukrepe, pa tudi zagotovi potrebno dokumentacijo o pogojih za skrb glede zahtevkov do prevoznikov.

 4. Čas in izpolnitev: Ne glede na dogovorjeno klavzulo o dostavi v pogojih naročila, kraj izpolnitve v skladu s CPT (prevoz plačan do) v skladu z "CC Incoterms 2010 Izjave o datumu dobave vedno pričakujemo dostavne roke s strani špediterja, za kar prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti, in tudi brez dodatka "ETA" - pričakovani čas prihoda - velja za čisto informacijo, odločilno za izpolnitev pogodbe je predaja prvemu prevozniku. Prodajalec ne odgovarja za zamude (kakršen koli špediter, tehnična težava, nesreča, carinska zamuda itd.) Za fiksne transakcije, ki prejemniku dajo pravico, da takoj odstopijo, se šteje, da so bile dogovorjene le z izrecno pisno garancijo, v vsakem drugem primeru pa se datum odpreme šteje za približno vrednost, ki se lahko spreminja do 10 koledarskih dni (pred ali po) Zamuda mora dobavitelju izrecno dati razumno obdobje milosti d pisno nastavite za omejeno obdobje (če se to ne stori, je storitev dovoljena). Dobavitelj ima blago v trenutku, ko je pogodba sklenjena, na zalogi le z izrecno obljubo. Delne dobave so dovoljene. Če delna dobava še ne izpolnjuje dogovorjenih meril kakovosti, je treba to sporočiti, vendar je povprečna kakovost celotnih nadaljnjih pošiljk naročila odločilna, tako da ni pravice do zavrnitve in nadomestne dostave ali zmanjšanja.

 5. Skladiščenje, hramba lastninske pravice za vse neporavnane zahtevke: Ne glede na prenos tveganja lastništvo pridobi samo, ko se blago prevzame in plača v celoti. V vsakem primeru se šteje, da je obveznost dostave izpolnjena, ko je blago predano prvemu prevozniku. Do popolnega plačila vseh odprtih računov in vseh odprtih dobavnih nalogov s strani prodajalca velja lastništvo za vse dobavljeno blago za prodajalca. Plačilne obveznosti kupca niso pomembne. Če za njegovo plačilo ni bilo naročeno varščino, je kupec dolžan blago dostaviti ločeno. V primeru mešanja z blagom drugačne kakovosti ali kupčevim lastnim blagom ali z blagom tretjih strank kupec izgubi vse garancijske in škodne zahtevke do dobavitelja. Dokler blago dobavitelja ni plačano, kupec deluje kot skrbnik premoženja prodajalca in lahko blago razpolaga le s pisnim soglasjem prodajalca. S pisnim potrdilom plačila lahko nato depozitar blago prenese v svojo last. Če to dovoljuje lokalna zakonodaja na namembnem mestu dostave, se s tem dogovori podaljšano hrambo lastništva, tako da prodajalec pridobi tudi zastavno pravico za vsa plačila tretjih oseb, ki plačujejo za njegovo blago kupcu, ki ga mora kupec hraniti in izročiti prodajalcu v kolikor ima odprte plačilne obveznosti. Dokler velja pridržek lastninske pravice, mora kupec prodajalca obvestiti, kje je blago. Poleg tega mora kupec pred vsakim nadaljnjim prenosom z namembnega kraja in predajo tretji osebi pridobiti pisno soglasje prodajalca. Če se to pravilo krši, je treba v skladu s pogodbo o dobavi odšteti 10-odstotno vrednost blaga (brez DDV), kar lahko zahteva dodatno nadomestilo za vse stroške, škodo in izgubljeni dobiček.

 6. Dolžnost pregleda, obveščanja o napakah, odvzema kupčevih zahtevkov, ko ga dostavljajo s tovornjakom: V bistvu gre za nakup v razsutem stanju in prodajalec je izpolnil svojo dolžnost, če je dogovorjena kakovost izpolnjena z naključnim vzorčenjem. Za dostave s tovornjakom je treba blago preveriti glede teže in kakovosti po prispeli pošiljki, ko je tovornjak še vedno. Kupec mora narediti ustrezne vzorce. Napake, ki nastanejo pozneje in ki bi jih bilo mogoče ugotoviti, ni več mogoče uveljavljati, če prodajalec ni poznal napake ali je moral zanjo vedeti. Preverjanje kakovosti je treba opraviti pred preverjanjem količine; Če pred razkladanjem tovornjaka ni pritožbe glede kakovosti - pisno do prodajalčevega pisma po faksu ali e-pošti in če prodajalčeva navodila v primeru reklamacije ne upoštevate in sledite, je pritožba nedopustna in vsi zahtevki do prodajalca so zapadli. Prodajalec se v primeru pritožbe glede kakovosti odloči, ali bo blago prepeljal nazaj ali bo pritožbo sprejel v celoti ali delno. Zmanjšanje teže do +/- 50kg se sprejme, kupnina pa se plača v celoti. Viličar je treba najprej obtežiti, ko ga naložijo, nato pa ga izprazniti (očistiti (po potrebi oprati in posušiti)). Razlike med težo blaga so odločilne. Strojevodja mora potrditi tehtanje. Če je razlika večja od 2%, mora kupec o tem takoj obvestiti prodajalca. Dostavljeno blago smete skladiščiti samo v ločenem skladišču ali v ločenih posodah za skladiščenje, ki so zapečatene, dokler se vozilo ne prazni. Če tega ne stori, kupec ne more vložiti reklamacije. Če je treba vložiti pritožbo glede kakovosti, mora kupec odvzeti vzorce, ki ustrezajo tržno na voljo zapiralnim vrečkam, največ 250 g na embalažni enoti. Ti vzorci morajo biti označeni z ustrezno številko serije in odvozom dokumentirani in potrjeni. Prodajalec lahko imenuje osebo, ki to stori v njegovem imenu udeležuje. Ta mora biti na kraju samem v največ 3 urah v času kupčeve pisarne, če ostane za pregled vsaj 2 uri, sicer pa naslednji delovni dan; to je videti, sicer kupec izgubi svoje reklamacije iz reklamacije. Zastopniku prodajalca je treba dati vzorec iz istih zabojnikov, ki ga mora kupec zapečatiti. Pečat je treba fotografirati, fotografije pa prodajalcu poslati v elektronski obliki, da lahko preskusni laboratorij, ki ga prodaja prodajalec, preveri, da pečat ni bil pokvarjen. Prodajalec ni treba sprejeti drugih odstopajočih pritožb in kupec izgubi svoje zahtevke, če odstopa. Dokazila, ki bi jih morali ti postopki izključiti, ne bi smeli (ne) biti sporni. Da bi lahko prodajalec takoj sprejel odločitev v primeru pritožbe glede količine ali kakovosti, mora kupec razložiti, za katero pomanjkljivost se graja in ali blago v celoti zavrne ali navesti konkretno številko zneska, ki ga želi. Učinkovita je samo taka pritožba, ki jo pisno pošljete prodajalcu po faksu ali e-pošti. Prodajalec lahko ovrže kritizirane točke in / ali izpodbija ustreznost odbitka ali zaračunanih stroškov; Poleg tega se lahko prodajalec odloči, ali bo blago umaknil v celoti, v tem primeru mora prodajalec imeti možnost, da ga odstrani, sicer mora kupec blago shraniti po razumni ceni, če je bilo blago že raztovorjeno in ga ni takoj natovoriti in odpeljati lahko, pri čemer je izrecno dogovorjeno, da je prvi teden skladiščenja brezplačen. Zato je od drugega tedna skladiščenja treba plačati razumno povračilo stroškov. Pritožba je pravilna samo, če se tovornjak, s katerim je bilo blago dostavljeno z registrsko tablico in če se uporabljajo velike vreče, pošljete po faksu s številko pečata in razlog za pritožbo (vključno s fotografijo, datumom in uro), sicer Terjatve kupca potečejo. Kupec mora blago preveriti takoj po prihodu, čas trajanja več kot 3 ure po prihodu pri kupcu krije kupec, če prevoznik kupcu dostavi najmanj 5 ur pred koncem običajnega dnevnega delovnega časa. Prodajalec bo poskušal vnaprej napovedati prihod prevoznika. Če inšpekcijskega pregleda ni mogoče opraviti v času kupčevega delovnega časa, je mogoče dostavo opraviti naslednji delovni dan.

 7. Dolžnost pregledovanja, obveščanja o pomanjkljivostih, odvzem kupčevih zahtevkov pri prevozu z ladjo: Za prevoz z ladjo, po možnosti samo na enem prehodu, se zgornji predpisi uporabljajo analogno z naslednjo spremembo: Pogoj in količina blaga in storitev sta odločilna za celotno izvedbo naročila Blago ob nalaganju. Kupec mora pri natovarjanju ladje in raztovarjanju sprejeti sodelovanje neodvisne inšpekcijske službe (na primer SGS) in na splošno sprejeti njihova poročila o preskusih, ki jih ni mogoče dokazati, da so napačna. Kupec je obveščen o testih in lahko pošlje svoje inšpektorje, ki se ga lahko udeleži neodvisni revizor. Neodvisni revizor mora iz vsakega vzorca izdelati 3 zapečatene pakete (enega za lastno uporabo, enega za kupca, enega za prodajalca). Upoštevati je treba, da je treba poročila o preskusih podpisati tudi ladjarju ali pa mu kupec ali njegov inšpektor nasprotovati na način, ki je razumljiv in dokazljiv, sicer lahko poročila o preskusih ladjarske družbe postanejo veljavna. Pritožb, ki niso vložene pri nakladanju in raztovarjanju, pozneje ni več mogoče vložiti, razen če prodajalec ali ladjar poznata pomanjkljivosti, ki se uveljavljajo proti njim. Zahtevki do ladjarske družbe (od nakladanja, vključno s stanjem ladje in zagotavljanjem ladje) se kupcu dodelijo, če kupcu ne pripadajo, ki jih lahko in mora uveljavljati na lastno odgovornost in stroške. Prevoz ladij organizira prodajalec na stroške kupca. Vse določbe, kot so starost in stanje ladje, obseg zavarovanja in tako naprej, se morajo dogovoriti posebej. Izbris ladje v namembnem pristanišču, njena organizacija in zavarovanje razpoložljivega skladišča je odgovoren kupec. Kupec takoj, ko se spustite na nakladalno pristanišče, krije vse stroške, ki jih prodajalec ni izrecno upošteval. Kupec bo o pričakovanem prihodu ladje obveščen najmanj 3 delovne dni pred prihodom ladje, razen če so običajna krajša obdobja. Tveganje zamud zaradi vseh vrst vzrokov in posledic le-teh je na kupcu. Če kupec pri iztovarjanju neplača, lahko prodajalec sprejema odločitve na stroške kupca, vključno s skladiščenjem v drugem pristanišču z ustreznim depojemom, ki je skladno s higienskimi predpisi, če na ciljnem pristanišču ni prostora za shranjevanje. Pri ladijskih dobavah obstaja količinsko odstopanje za znižanje teže zaradi vzorcev do 0,5% poleg dogovorjene tolerance dobave po naročilu.

 8. Obdelava skritih napak: Skrite pomanjkljivosti so tiste, ki jih je mogoče določiti le z laboratorijsko tehnologijo, npr. Kemično onesnaženje, ki krši specifikacijo blaga. Kupec mora pred nadaljnjo dostavo ali nadaljnjo obdelavo blago preizkusiti morebitne skrite napake. Prodajalec ne odgovarja za kakršne koli posledične škode, kakršne koli napake pa je treba poslati najkasneje v 21 dneh. Prodajalec ima pravico preveriti rezultat testa v razumnem roku, najkasneje v 21 dneh. Prodajalec je upravičen ponuditi nadomestno dobavo v razumnem roku (ob upoštevanju običajnih dobavnih rokov, postopka proizvodnje / nakupa, carinjenja) ali znižanja cene. V nasprotnem primeru veljajo enaka pravila kot za zgoraj navedeno obvestilo o napakah (ločeno shranjevanje, uveljavljanje in izključitev pritožb ali nadaljnje pritožbe, obdelava).

 9. Garancija, odškodnina, omejitev odgovornosti: V primeru reklamacije lahko prodajalec blago v roku 4 tednov znova dostavi, ne da bi kupec iz tega lahko zahteval nadomestilo. V primeru kratke dostave do 10% pod mejo tolerance je treba prodajalcu plačati ustrezno znižano ceno blaga, ne da bi kupec imel pravico do nadaljnje škode; v nasprotnem primeru lahko naslednja dobava poteče v 4 tednih (za dostavo ladij v 8 tednih). V primeru, da prodajalec kupcu ne dostavi v celoti ali delno ali umakne blaga (in prodajalec je kriv), ima kupec pravico do odškodnine v višini 5% vrednosti blaga brez DDV (brez stroškov prevoza), izračunano iz manjkajočega ali neoddana količina, ki jo je bilo treba vsaj dostaviti; Če naročilo ne prikazuje cene blaga in stroškov njihove dostave ter drugih stroškov ločeno, je skupni znesek osnova za oceno. Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli nadaljnjo škodo, zlasti ne za izgubljeni dobiček, kot je opisano zgoraj. Pred nadaljnjo prodajo ali uporabo mora kupec blago preveriti, ali ima morebitno škodo tretjim osebam, in razen da prodajalec zavestno dostavi blago, škodljivo za ljudi in živali, do prodajalca nima nadaljnjih zahtevkov; v tem primeru bo, če ne izvede ustreznih preiskav, prevladujoča napaka ali, glede na situacijo, edina napaka. Tudi čistost, vlaga. kupec mora pred nadaljnjo dostavo in nadaljnjo predelavo preveriti zaloge in kakovostna merila kakovosti blaga, če prodajalca tega ne stori, razen če prodajalec zavestno dostavi kontaminirano, neuporabno blago. V kolikor se zgornja uredba ne uporablja, je odgovornost prodajalca omejena na hudo malomarnost, prodajalcu se oprosti dokaznega bremena, znesek odgovornosti pa je, če tega dejansko ne krije zavarovanje in ga plača zavarovalnica, dvakrat večja od vrednosti blaga.

 10. Višja sila in težava: Klavzula o višji sili ICC 2003 in mednarodna klavzula ICC 2003 sta dogovorjena v skladu z objavo št. 650 Mednarodne gospodarske zbornice, če v skladu s to pogodbo ne veljajo ugodnejši predpisi. Za dobavo ladij se tudi dogodki, kot so plimovanje, poplave in led, štejejo za višje sile - tako v odprtem morju, pristaniščih za natovarjanje in raztovarjanje kot tudi na načrtovani ladji. Nerazpoložljivost zahtevane pisave ali le z več kot 20% višjimi stroški, kot so prikazani v naročilu (razen če kupec ni pripravljen nositi dodatnih stroškov) podaljša rok dobave za čas preprečevanja. Če ti pogoji obstajajo več kot 3 tedne, lahko prodajalec prekliče naročilo brez kupčevega zahtevka za odškodnino.

 11. Plačilo, zvišanje cen, akreditiv: Kupec mora prodajalcu plačati brez odbitkov v roku 14 dni po prevzemu blaga (če je odposlan po zadnjem dnevu nakladanja), ne glede na to, ali je vložil reklamacijo. Plačilne obveznosti se opustijo le, če prodajalec blago predhodno umakne. Prodajalec mora v 14 dneh izjaviti, ali sprejema ali zavrne pritožbo. Prodajalec lahko v primeru podražitev ali padcev cen za več kot 15% odstopi od pogodbe v roku 7 dni. Relevanten datum za predložitev izjave o prenehanju cene po padcu cene je gibanje cen od dneva, ko je bila pogodba sklenjena na Dunajski borzi, če nima kotacije, datum družbe Matif (Pariz) v primerjavi s trenutnim razvojem cen na referenčni datum. Odpoved pogodbe v tem primeru ne vodi do kakršnih koli medsebojnih odškodninskih zahtevkov. V primeru zvišanja cene pa lahko kupec ponudi, da sprejme povišanje cene in v celoti zavaruje kupnino. Prodajalec lahko to ponudbo sprejme v roku 3 delovnih dni in nato dostavi v roku 3 tednov (za dostavo ladij v 6 tednih). Če kupec naroči varščino plačila, na primer akreditiv, dobavni rok dobavitelja pa se iz katerega koli razloga podaljša v skladu s temi pogoji, lahko prodajalec pred izvedbo dobave zahteva, da se obljuba o plačilu v varnostnem instrumentu ustrezno podaljša, tako da Prodajalec, kot je bil prej poučen do 10 po plačljivi obveznosti, glede te dostave ostane zavarovan. Če v petih koledarskih dneh ne bo zagotovljeno ustrezno podaljšanje varščine, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva posledice odškodnine. V vsakem primeru, dokler blago še ni bilo dobavljeno, lahko prodajalec zahteva, da se instrument zavarovanja podaljša za najmanj 3 tedne od datuma zahteve, in ustavi prevoz ali dostavo, če to ni spoštovano v 7 koledarskih dneh. Stroški podaljška (bančni stroški, stroški valute itd.) In vsi stalni časi so na račun kupca. Akreditiv je treba predložiti pred banko, ki ima dovoljenje v Evropski uniji in ima vsaj A oceno. Če je več ocen, nobena od njih ne sme biti nižja. Prodajalec lahko ustavi priprave na dostavo, dokler akreditiva ni potrdila njegova banka. Čas za nalaganje se za to obdobje podaljša. Prodajalec mora besedilo akreditiva sprejeti, če kupec ne uporablja vzorca ali če se potrdilo banke o licenci razlikuje od vzorca. Dokler prodajalec v tem primeru prodajalca ne sprejme, prodajalec nima nobene obveznosti dostave ali ni v zamudi. Klavzula o povišanju cen se bo uporabljala tudi do datuma, kolikor je sporazum v skladu s sporazumom.

 12. Zamrznitev dostave: Prodajalec lahko, če kupec neplača plačilo s transakcijo s kupcem, prekine vse nadaljnje dobave - tudi iz drugih pogodb - in tudi proda blago drugemu in v razumnem roku, največ 4 tedne po prejemu plačila (za dostavo ladje v roku 2 meseca po prejemu plačila) opravite nadomestno dostavo po isti ceni. V primeru zvišanja cene blaga, ki ga je treba dobaviti med izročitvijo prve dostave prevozniku in dejansko naknadno dostavo, lahko prodajalec izravna razliko; to v smislu primerjave dogovorjene cene in takrat veljavne borzne vrednosti (zaključna opomba na dan borze) v primerjavi s tržno vrednostjo na nov dan dobave (primopredaja prevozniku). Cene, objavljene na Dunajski blagovni borzi, so odločilne, če nimajo kotacij, cene Matif (Pariz). Poleg tega lahko prodajalec v primeru upravičene in neupravičene pritožbe odstopi od dobave nadaljnjega naročenega blaga iz te pogodbe in drugih pogodb med kupcem in prodajalcem, ne da bi kupec imel pravico do kazni ali odškodnine. Nasprotno pa tudi v tem primeru prodajalec ni upravičen do nadomestila za reklamacijo kupca.

 13. Poravnave od prodajnih zahtevkov prodajalca so izključene, razen če so terjatve pravno zavezujoče ali niso bile pisno priznane. Če določba te pogodbe ni učinkovita, bi moralo sodišče to pogodbo razlagati, kot da bi bila možna drugačna ureditev, ki bi vodila do enakega ali vsaj podobnega gospodarskega rezultata. Če je predlaganih več različic, mora sodišče odločiti, katera od njih najbolje ustreza pravičnim poslom in jih uporabiti.

 14. Računi v teku: Kupec brez pridržka potrdi tekoče zaračunavanje poslovnega razmerja s strani prodajalca, če v 10 dneh od prejema obračuna ne ugovarja. Vsa plačila se poravnajo z najstarejšim neporavnanim dolgom, najprej obrestmi, nato kapitalom in nato stroškom. V primeru, da kupec zamuja s plačilom več kot 14 dni, lahko prodajalec takoj pokliče vse zapadle reklamacije.

 15. Kraj pristojnosti, veljavno pravo: Dogovorjeno je, da se uporablja avstrijsko pravo, razen sklicevanja na druge pravne sisteme in izključitve uporabe Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Dobavitelj se lahko odloči za uveljavljanje svojih zahtevkov na pristojnem sodišču na svojem sedežu, na sedežu kupca ali na kraju dostave. Prodajalec lahko toži samo na svojem sedežu. Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali se nanašajo na njeno kršitev, razpustitev ali ničnost, se lahko vložijo tudi pred arbitražnim sodiščem borze za kmetijske proizvode na Dunaju, pri čemer se izrecno uporabljajo arbitražni in arbitražni predpisi borze za kmetijske proizvode na Dunaju. velja za dogovorjeno

Kraj sodne pristojnosti: Landesgericht Sankt Pölten AVSTRIJA

Trgovska registrska številka: FN 404088y
Generalni direktor: mag. J. Ritt

DDV: AT U68233707
Volksbank Niederösterreich AG BIC: VBOEATWWNOM IBAN: AT21 4715 0216 4911 0000
Raiffeisenbank Amstetten BIC: RLNWATWWAMS IBAN: AT47 3202 5000 0102 1880

Če imate kakršna koli vprašanja ali vas zanima naša ponudba, nas kontaktirajte.

KONTAKT

Josef (Joe) Ritt

+43 664 35 82 973

Claudia Wernath

+43 664 35 82 993

Zagotavljanje kakovosti z:

AR.png

BIO certifikati / licence

EU ekološki certifikat:

EUBIOS_EUniEU_Land.png

Potrdilo NOP:

Organic4colorsealGIF.gif

Certifikat Bio Suisse:

logo_bio_suisse_organic_pos-1.png

Demetra:

DEMETER.jpg

Zemlja in seme:

Logo.png

Bio Avstrija:

Bio-Austria-Partner.jpg

GMP + FSA zavarovan:

gmp-logo-png-transparent.png

Borzno članstvo:

BoerseWienLogo.png
GMP+_ger_tc_p.png

Podjetje in naslov za izstavitev računa:

Eurocrop GmbH

Anton-Hanl Str 8d

3300 Amstetten

Davčna številka: AT U68233707

 • Facebook

ODPIRALNI ČAS:

Ponedeljek - četrtek: od 9.00 do 16.00.

Petek: od 9.00 do 13.00.

 

Telefon: +43 664 35 82 973

E-pošta: office@eurocrop.com

© 2020 by EUROCROP GmbH.