top of page

PODMIENKY SLUŽBY

POZOR: V prípade pochybností platí nemecká verzia.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Eurocrop GmbH

Amstetten pre obchodovanie s poľnohospodárskymi a polotovarmi s obchodnými obchodnými partnermi
Od: 12/2018

 1. Základy: Základom prijatia ponuky a / alebo objednávky a akéhokoľvek zmluvného vzťahu so spoločnosťou Eurocrop sú nasledujúce ustanovenia, ktoré sa tiež stanú súčasťou zmluvy o budúcom obchodnom vzťahu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Odchylné ustanovenia zmluvného partnera nie sú platné. Ak zmluvné strany používajú individuálne termíny a opisy kvality, ktoré nie sú špecifikované alebo ktoré nie sú jednoznačne identifikované, definície v zmysle ustanovení o obchodných rokovaniach na burze poľnohospodárskych výrobkov vo Viedni (príležitosti na burze) Viedenskej komoditnej burzy vo verzii 4. júna. 2008 vrátane osobitných ustanovení pre určitý tovar od 6. júna 2007. Prednosť majú tieto ustanovenia:

 2. Stav tovaru: Dodávateľ nezodpovedá za preukázateľnosť pôvodu tovaru; Pokiaľ nie je dohodnuté inak, colné doklady slúžia ako dôkaz o pôvode, pokiaľ dodávateľ nevie, že sú nesprávne. S výnimkou prípadu osobitného prísľubu „zaručeného“ dodávateľ nezodpovedá za pôvod, rok zberu alebo správnosť výrobcu, pokiaľ vie, že tovar nemá majetok a úmyselne nedodáva nesprávny tovar. Ak má tovar inú dohodnutú kvalitu, musí ho kupujúci prijať a osobitný účel alebo majetok sa musí vždy písomne ​​dohodnúť v objednávke na dodanie tovaru - nie však iba pri dopytoch alebo diskusiách - a potvrdiť ako „zaručený“. Pri uzatváraní zmluvy musí kupujúci zabezpečiť, aby definícia kvality tovaru postačovala na jeho účely.

 3. Prevod rizika a preprava: Preprava a prenos rizika sa realizuje podľa CPC (Cargo pay to) clo zaplatené podľa ICC Incoterms 2010. Uplatňujú sa príslušné sadzby náhrad príslušného dopravného odvetvia. Predávajúci v zásade organizuje prepravu; kupujúci znáša náklady v primeranom rozsahu, pokiaľ sa nedohodne inak, napríklad dohodnutím príslušného ICC Incoterm. Až do vyloženia dodávky od kupujúceho je predávajúci oprávnený vydávať pokyny dopravcovi za predpokladu, že nebol vydaný a odovzdaný žiadny nákladný doklad, s ktorým možno náklad použiť. Presmerovanie dodávky na iné miesto určenia kupujúcim vyžaduje súhlas predávajúceho. Ak je kupujúci v omeškaní s platbou alebo prijatím, predávajúci môže rozhodnúť a bude o tom informovať kupujúceho. Pri nakladaní do prístavov mimo EÚ existuje len obmedzené poistné krytie pre dopravu; to platí aj pre oblasti konfliktov všeobecne. Uvádza sa, že kupujúci pozná a akceptuje obmedzenia zodpovednosti špeditérov, dopravcov a prepravných spoločností a že predávajúci nemá žiadne osobitné informačné povinnosti, a to ani pokiaľ ide o príslušnú prepravu; môžu existovať krátke lehoty na oznámenie a uplatnenie nárokov na náhradu škody; Vylúčenie dôkazov sa okrem toho môže uplatniť, ak nie je podaná sťažnosť na nakládku a / alebo vykládku, čo sa zaznamenáva logicky účinným spôsobom (v súlade s predpismi lodnej spoločnosti); Kupujúci sú zodpovední za získanie všetkých požadovaných informácií a za prijatie ďalších záruk, ako aj za poskytnutie potrebnej dokumentácie o podmienkach, ktoré sa obávajú nárokov voči dopravcom.

 4. Čas a splnenie: Bez ohľadu na dohodnutú doložku o dodávke v podmienkach objednávky, miesto plnenia podľa CPT (Preprava zaplatené) podľa „CC Incoterms 2010 - Vyhlásenia o termíne dodania sú vždy očakávané dodacie lehoty zo strany zasielateľa, za ktoré však predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, a tiež bez dodatku „ETA“ - predpokladaný čas príchodu - sa považuje za čisto informačnú skutočnosť; rozhodujúcim pre splnenie zmluvy je odovzdanie prvému dopravcovi. Predávajúci nezodpovedá za omeškania (prepravca, technická pomoc, nehoda, colné oneskorenie atď.) Pevné transakcie, ktoré oprávňujú príjemcu na okamžité odstúpenie od zmluvy, sa považujú za dohodnuté iba s výslovnou písomnou zárukou; v každom prípade sa za dátum odoslania považuje približná hodnota, ktorá sa môže líšiť až do 10 kalendárnych dní (pred alebo po) Oneskorenie musí dodávateľovi výslovne poskytnúť primeranú lehotu na odklad d stanovené písomne ​​na dobu určitú (pokiaľ sa tak nestane, služba je povolená). Dodávateľ má tovar len na sklade v čase uzavretia zmluvy, iba s výslovným prísľubom. Čiastočné dodávky sú povolené. Ak čiastočná dodávka ešte nespĺňa dohodnuté kritériá kvality, musí sa to nahlásiť, ale priemerná kvalita všetkých ďalších dodávok objednávky je rozhodujúca, takže stále neexistuje nárok na odmietnutie a nahradenie dodávky alebo zníženie.

 5. Uskladnenie, zachovanie vlastníckeho práva ku všetkým zostávajúcim nárokom: Bez ohľadu na prevod rizika sa vlastníctvo nadobúda iba vtedy, keď sa tovar prevezme a zaplatí v plnej výške. V každom prípade sa dodacia povinnosť považuje za splnenú pri odovzdaní tovaru prvému dopravcovi. Až do úplného zaplatenia všetkých otvorených faktúr a všetkých otvorených objednávok zo strany predávajúceho sa na predávajúceho vzťahuje vlastníctvo všetkého dodaného tovaru. Platobné záväzky kupujúceho nie sú relevantné. Pokiaľ nie je na jeho úhradu objednaná žiadna záruka, je kupujúci povinný dodaný tovar skladovať osobitne. V prípade zmiešania s tovarom rôznej kvality alebo s vlastným tovarom kupujúceho alebo s tovarom od tretích strán stráca kupujúci všetky nároky na záruku a škodu voči dodávateľovi. Pokiaľ nebol tovar dodávateľa zaplatený, kupujúci koná ako správca majetku predávajúceho a môže s ním nakladať len s písomným súhlasom predávajúceho. Depozitár môže potom písomným potvrdením o zaplatení previesť tovar do svojho majetku. Ak to miestne právo povoľuje v mieste určenia dodávky, schvaľuje sa predĺžené ponechanie vlastníckeho práva tak, že predávajúci tiež získa záložné právo na všetky platby tretích strán, ktoré uskutočňujú platby za svoj tovar kupujúcemu, ktoré musí kupujúci ponechať a odovzdať predávajúcemu pokiaľ má otvorené platobné povinnosti. Pokiaľ zostáva zachovanie vlastníctva, musí kupujúci kedykoľvek informovať predajcu o tom, kde sa nachádza tovar. Okrem toho musí kupujúci získať písomný súhlas predávajúceho pred každým ďalším prevodom z miesta určenia a odovzdaním tretej strane. V prípade porušenia tohto pravidla je splatná neznížiteľná pokuta vo výške 10% z hodnoty tovaru (bez DPH) podľa dodacej zmluvy, čím je možné uplatniť dodatočnú náhradu všetkých výdavkov, škody a ušlého zisku.

 6. Povinnosť kontroly, oznámenia vád, prepadnutia nárokov kupujúceho pri dodávke nákladným autom: V zásade ide o hromadný nákup a predávajúci splnil svoju povinnosť, ak je dohodnutá kvalita splnená náhodným výberom vzoriek. Pri dodávkach nákladným autom musí byť tovar skontrolovaný z hľadiska hmotnosti a kvality po doručení dodávky, keď je vozík stále v pohybe. Kupujúci musí urobiť primerané vzorky. Vady, ktoré sa objavia neskôr a ktoré sa mohli zistiť, sa už nemôžu reklamovať, pokiaľ predávajúci nepoznal chybu alebo o nej nemal vedieť. Kontrola kvality sa musí vykonať pred kontrolou množstva; Ak pred vyložením vozidla neexistuje kvalitatívna sťažnosť - písomne ​​do kancelárie predávajúceho faxom alebo e-mailom a ak sa v prípade reklamácie nedodržiavajú a nedodržiavajú pokyny predávajúceho, je reklamácia neprípustná a všetky nároky voči predávajúcemu zanikli. V prípade kvalitatívnej reklamácie predávajúci rozhodne, či bude tovar prepravený späť alebo či reklamáciu prijme úplne alebo čiastočne. Akceptujeme zníženie hmotnosti až o +/- 50 kg a kúpna cena je splatná v plnej výške. Pozemný dopravník musí byť najskôr po naložení odvážený a potom prázdny (vyčistený (podľa potreby umytý a vysušený)). Rozdiely medzi hmotnosťou tovaru sú rozhodujúce. Váženie musí vodič potvrdiť. Ak je rozdiel väčší ako 2%, musí kupujúci okamžite informovať predávajúceho. Dodaný tovar sa smie skladovať iba v samostatnom sklade alebo v samostatných skladovacích kontajneroch, ktoré sú zapečatené, až kým sa vozík nevyprázdni. Ak sa tak nestane, kupujúci nemôže vzniesť sťažnosť. V prípade reklamácie kvality musí kupujúci odobrať vzorky, ktoré zodpovedajú komerčne dostupným tesniacim vreciam, maximálne 250 g na balenú jednotku. Tieto vzorky musia byť označené príslušným číslom šarže a odstránením zdokumentované a potvrdené. Predávajúci môže určiť osobu, ktorá to urobí v jeho mene zúčastní. Musí to byť na mieste najneskôr do 3 hodín počas úradných hodín kupujúceho, ak najmenej 2 hodiny zostávajú na kontrolu, inak nasledujúci pracovný deň; toto je potrebné vidieť, inak kupujúci stráca svoje nároky z reklamácie. Zástupca predávajúceho musí dostať vzorku z tých istých kontajnerov, ktoré musí kupujúci zapečatiť. Plomba musí byť fotografovaná a fotografie musia byť zaslané elektronicky predajcovi, aby skúšobné laboratórium, ktoré predávajúci zapojil, mohlo skontrolovať, či pečať nebola porušená. Predávajúci nemusí akceptovať iné odchylné reklamácie a kupujúci stráca svoje nároky, ak sa odchýlil. Otázky týkajúce sa dôkazov, ktoré by sa mali týmito procesmi vylúčiť, by sa nemali (nemôžu) spochybňovať. Aby bol predávajúci schopný v prípade sťažnosti týkajúcej sa množstva alebo kvality okamžite rozhodnúť, musí kupujúci vysvetliť, ktorá vada má pokarhanie a či úplne odmietne tovar alebo uvedie konkrétnu sumu, o ktorú chce. Účinná je iba taká sťažnosť, ktorá bola podaná písomne ​​kancelárii predávajúceho faxom alebo e-mailom. Predávajúci môže vyvrátiť kritizované body a / alebo namietať proti primeranosti odpočtu alebo fakturovaných nákladov; Okrem toho sa predávajúci môže rozhodnúť, či má tovar úplne stiahnuť, v takom prípade musí byť predávajúci schopný tovar odstrániť, inak musí kupujúci skladovať tovar za primeranú cenu, ak už bol vyložený a nie je okamžite naložený a odstránený môže byť výslovne dohodnuté, že prvý týždeň skladovania je bezplatný. Primeraná úhrada nákladov je preto splatná od druhého týždňa skladovania. Reklamácia je správna iba vtedy, ak sa kamión, s ktorým bol tovar dodaný, s poznávacou značkou a ak sa používajú veľké vaky, číslo pečate a dôvod reklamácie (vrátane fotografie, dátumu a času) zašlú faxom, inak sú Nároky kupujúceho vypršia. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po príchode, pričom doba státia dlhšia ako 3 hodiny po príchode k kupujúcemu znáša kupujúci, ak prepravca doručí kupujúcemu najmenej 5 hodín pred uplynutím bežných denných pracovných hodín. Predávajúci sa pokúsi oznámiť príchod dopravcu vopred. Ak nie je možné vykonať kontrolu v pracovnej dobe kupujúceho, je možné dodávku vykonať znova nasledujúci pracovný deň.

 7. Povinnosť nahliadnuť, oznámenie vád, prepadnutie nárokov kupujúceho v prípade lodnej dopravy: Na prepravu loďou, pravdepodobne iba na jednu pasáž, sa vyššie uvedené nariadenia vzťahujú analogicky s touto úpravou: Podmienka a množstvo tovaru a služieb sú rozhodujúce pre celkové plnenie zmluvy. Tovar pri naložení. Pri nakladaní a vykladaní lode musí kupujúci akceptovať účasť nezávislej inšpekčnej služby (napríklad SGS) a všeobecne akceptovať svoje protokoly o skúškach, ktoré sa nemôžu preukázať ako nesprávne. Kupujúci je informovaný o skúškach a môže vyslať svojich vlastných inšpektorov, ktorí sa môžu testu zúčastniť nezávislým audítorom. Nezávislý audítor musí z každej vzorky vytvoriť 3 zapečatené balíčky (jeden pre vlastnú potrebu, jeden pre kupujúceho, jeden pre predávajúceho). Malo by sa poznamenať, že protokoly o skúškach musia byť tiež podpísané prepravnej spoločnosti alebo namietané kupujúcim alebo jeho inšpektorom spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a preukázateľný, inak môžu byť protokoly o skúškach prepravnej spoločnosti platné. Sťažnosti, ktoré nie sú podané pri nakládke a vykládke, už nie je možné uplatniť neskôr, pokiaľ predávajúci alebo prepravná spoločnosť nepozná nedostatky, ktoré sú proti nim uplatnené. Nároky voči lodnej spoločnosti (od nakládky vrátane stavu lode a jej poskytnutia) sa prevádzajú na kupujúceho, pokiaľ nie sú splatné kupujúcemu, ktorý ich môže a musí uplatniť na svoje vlastné riziko a náklady. Lodnú dopravu organizuje predávajúci na náklady kupujúceho. Akékoľvek ustanovenia, ako je vek a stav lode, rozsah poistenia atď., Sa musia dohodnúť osobitne. Za vymazanie lode v cieľovom prístave, jej organizáciu a zabezpečenie dostupného skladu je zodpovedný kupujúci. Akonáhle opustíte nakladací prístav, kupujúci znáša všetky náklady, ktoré predajca výslovne nezohľadnil. Kupujúci bude informovaný o očakávanom príchode lode najmenej 3 pracovné dni pred príchodom lode, pokiaľ nie sú obvyklé kratšie obdobia podľa prechodu. Riziko omeškania z dôvodu všetkých druhov a jeho následky leží na kupujúcom. Ak kupujúci neplní vykládku, môže predávajúci rozhodnúť na náklady kupujúceho vrátane uloženia v inom prístave so zodpovedajúcim skladom, ktorý spĺňa hygienické predpisy, ak v cieľovom prístave nie je k dispozícii žiadny úložný priestor. Pri dodávkach loďou existuje tolerancia množstva pri znižovaní hmotnosti v dôsledku vzoriek až do 0,5% okrem dohodnutej tolerancie dodávok podľa objednávky.

 8. Liečba skrytých vád: Skryté vady sú tie, ktoré sa dajú zistiť iba pomocou laboratórnej technológie, napr. Chemická kontaminácia, ktorá porušuje špecifikáciu tovaru. Pred ďalším dodaním alebo ďalším spracovaním musí kupujúci skontrolovať prípadné skryté chyby. Predávajúci nezodpovedá za následné škody akéhokoľvek druhu, akékoľvek vady musia byť oznámené najneskôr do 21 dní. Predajca má právo skontrolovať výsledok skúšky v primeranej lehote, najneskôr však do 21 dní. Predávajúci je oprávnený ponúknuť náhradné dodanie v primeranej lehote (pri zohľadnení obvyklých dodacích lehôt, výrobného / nákupného procesu, colného odbavenia) alebo zníženie ceny. Inak platia rovnaké pravidlá ako pre vyššie uvedené oznámenia o vadách (oddelené skladovanie, tvrdenie a vylúčenie sťažností alebo ďalších sťažností, spracovanie).

 9. Záruka, kompenzácia, obmedzenie zodpovednosti: V prípade reklamácie je predávajúci oprávnený tovar dodať znova do 4 týždňov bez toho, aby kupujúci mohol z toho odvodiť akýkoľvek nárok na kompenzáciu. V prípade krátkej dodávky do 10% pod limit tolerancie sa príslušne znížená cena tovaru zaplatí predávajúcemu bez toho, aby kupujúci mal nárok na ďalšie škody; v opačnom prípade sa môže následné dodanie uskutočniť do 4 týždňov (pri dodaní lode do 8 týždňov). V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu úplne alebo čiastočne, alebo stiahne tovar (a predávajúci je zavinený), má kupujúci nárok na paušálnu náhradu vo výške 5% z hodnoty tovaru bez DPH (a bez prepravných nákladov), vypočítanú z chýbajúcich alebo nedodané množstvo, ktoré malo byť prinajmenšom dodané; Ak objednávka neuvádza cenu tovaru a náklady na jeho dodanie a ostatné náklady osobitne, vymeriavacím základom je celková suma. Predávajúci nezodpovedá za žiadne ďalšie škody, najmä za ušlý zisk, ako je opísané vyššie. Pred ďalším predajom alebo použitím musí kupujúci skontrolovať, či nedošlo k prípadnému poškodeniu tovaru, a okrem toho, že predajca vedome dodal tovar škodlivý pre ľudí a zvieratá, nemá voči predávajúcemu žiadne ďalšie nároky, čo robí v prípade, že nevykoná vhodné vyšetrovanie. prevládajúca chyba alebo, podľa situácie, jediná chyba. Tiež čistota, vlhkosť. kupujúci musí skontrolovať stav zásob a kritériá kvality súvisiace s výrobou pred ďalším dodaním a ďalším spracovaním a nemá žiadne nároky voči predávajúcemu, ak tak neurobí, pokiaľ predávajúci vedome nedodal kontaminovaný, nepoužiteľný tovar. Pokiaľ sa vyššie uvedené nariadenie neuplatňuje, zodpovednosť predávajúceho je obmedzená na hrubú nedbanlivosť, upúšťa sa od rozdeľovania dôkazov predávajúcemu a výška zodpovednosti, ak to nie je skutočne kryté poistením a vyplatené poisťovateľom, je dvojnásobkom hodnoty tovaru.

 10. Vyššia moc a utrpenie: Doložka o vyššej moci ICC 2003 a klauzula ICC Hardship 2003 sa dohodli v súlade s publikáciou č. 650 Medzinárodnej obchodnej komory, pokiaľ sa na základe tejto zmluvy neuplatňujú priaznivejšie predpisy. Pri dodávkach lodí sa za zásahy vyššej moci považujú aj udalosti, ako sú odliv, odliv a ľad, a to na šírom mori, v nakladacích a vykladacích prístavoch a na plánovanej lodnej trase. Nedostupnosť požadovaného písma alebo iba o viac ako 20% vyššie náklady, ako je uvedené v objednávke (pokiaľ kupujúci nie je ochotný znášať dodatočné náklady), predlžuje dodacie obdobie o dobu trvania prevencie. Ak tieto podmienky trvajú dlhšie ako 3 týždne, môže predávajúci objednávku stornovať bez nároku kupujúceho na náhradu škody.

 11. Platba, zvýšenie ceny, dobropis: Kupujúci musí uskutočniť platbu predávajúcemu bez odpočtov do 14 dní od prevzatia tovaru (ak bol dodaný po poslednom dni nakládky), bez ohľadu na to, či podal sťažnosť. Od platobnej povinnosti sa upúšťa, iba ak predávajúci stiahne tovar vopred. Predávajúci musí do 14 dní vyhlásiť, či reklamáciu prijme alebo zamietne. V prípade zvýšenia ceny alebo zníženia ceny o viac ako 15% môže predávajúci od zmluvy odstúpiť do 7 dní. Relevantným referenčným dátumom na predloženie vyhlásenia o zrušení po poklese cien je vývoj cien odo dňa uzavretia zmluvy na viedenskej burze cenných papierov, ak nemá kotácie, dátum Matif (Paríž) v porovnaní so súčasným vývojom cien k referenčnému dátumu. Zrušenie zmluvy v tomto prípade nevedie k vzájomným nárokom na náhradu škody. V prípade zvýšenia ceny však môže kupujúci ponúknuť prijatie zvýšenia ceny a úplné zabezpečenie kúpnej ceny. Predajca môže prijať túto ponuku do 3 pracovných dní a potom doručiť do 3 týždňov (pri dodávke do 6 týždňov). Ak si kupujúci objedná zabezpečenie platby, napríklad dobropis, a dodacie lehoty pre dodávateľa sa predĺžia z akéhokoľvek dôvodu podľa týchto podmienok, predávajúci môže pred uskutočnením dodávky požadovať, aby sa prísľub platby v bezpečnostnom nástroji zodpovedajúcim spôsobom predĺžil, takže Predajca, ako sa predtým učil do 10 rokov po platobnej povinnosti, pokiaľ ide o túto dodávku, zostáva zabezpečený. Ak sa príslušné predĺženie zábezpeky neposkytne do 5 kalendárnych dní, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody z následkov. V každom prípade, pokiaľ tovar ešte nebol dodaný, môže predávajúci požiadať o predĺženie kolaterálneho nástroja najmenej o 3 týždne odo dňa podania žiadosti a zastaviť prepravu alebo dodanie, ak sa nevyhovie do 7 kalendárnych dní. Náklady na rozšírenie (bankové poplatky, náklady na meny atď.) A všetky doby pohotovosti sú na náklady kupujúceho. Akreditív musí byť predložený pred bankou, ktorá má povolenie v Európskej únii a má aspoň rating A. Ak existuje niekoľko hodnotení, žiadny z nich nesmie byť nižší. Predajca môže zastaviť prípravy na dodávku, pokiaľ jeho banka nepotvrdí dobropis. Čas načítania sa predĺži o toto obdobie. Znenie akreditívu musí byť akceptované predajcom, ak kupujúci vzorku nevyužije alebo ak sa potvrdenie banky o akreditíve líši od vzorky. Pokiaľ predávajúci v tomto prípade neakceptuje akreditívu, nemá predávajúci povinnosť dodať tovar alebo nie je v omeškaní. Klauzula o zvýšení ceny sa bude uplatňovať aj do dátumu L / C v súlade s dohodou.

 12. Zmrazenie dodávky: Predajca môže, ak kupujúci neplní platbu z transakcie s kupujúcim, zastaviť všetky ďalšie dodávky - vrátane iných zmlúv - a tiež tovar predať iným v primeranej lehote, najviac 4 týždne po prijatí platby (v rámci dodávky lode) 2 mesiace po prijatí platby), vykonajte náhradné dodanie za rovnakú cenu. V prípade zvýšenia ceny tovaru, ktorý sa má dodať, medzi okamihom odovzdania prvej dodávky prepravcovi a skutočnou následnou dodávkou, môže predajca rozdiel vyrovnať; to v zmysle porovnania dohodnutej ceny a vtedy uplatniteľnej hodnoty na trhu cenných papierov (záverečný deň v deň výmeny na burze) v porovnaní s hodnotou na trhu cenných papierov v nový deň dodania (odovzdanie dopravcovi). Ceny zverejnené na Viedenskej komoditnej burze sú rozhodujúce, ak neobsahujú kotácie, ceny Matifu (Paríž). Okrem toho môže predávajúci v prípade oprávnenej, ako aj neoprávnenej reklamácie odstúpiť od dodania ďalšieho objednaného tovaru z tejto zmluvy a iných zmlúv medzi kupujúcim a predávajúcim bez toho, aby mal kupujúci nárok na pokutu alebo náhradu škody. A naopak, aj v tomto prípade nemá predávajúci nárok na náhradu škody, ktorú podal kupujúci.

 13. Započítania proti nárokom na platbu predávajúceho sú vylúčené, pokiaľ nie sú právne záväzné alebo neboli písomne ​​uznané. Ak je ustanovenie tejto zmluvy neúčinné, súd by mal túto zmluvu vykladať tak, akoby bolo možné alternatívne nariadenie, ktoré by viedlo k rovnakému alebo aspoň podobnému hospodárskemu výsledku. Ak je predložených niekoľko variantov, súd musí rozhodnúť, ktorý z nich najlepšie zodpovedá spravodlivému obchodnému konaniu a uplatniť ich.

 14. Priebežná fakturácia: Kupujúci berie na vedomie pokračujúcu fakturáciu obchodného vzťahu predávajúceho bez výhrad, ak do 10 dní od prijatia fakturácie nevznesie námietky. Všetky platby sú započítané proti najstaršiemu nesplatenému dlhu, prvému úroku, potom kapitálu a potom nákladom. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s sadzbou dlhšou ako 14 dní, môže predávajúci okamžite uplatniť všetky zostávajúce pohľadávky.

 15. Miesto jurisdikcie, rozhodné právo: Dohodlo sa uplatnenie rakúskeho práva s vylúčením odkazu na iné právne systémy a vylúčením uplatňovania Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Dodávateľ sa môže rozhodnúť uplatniť svoje nároky na príslušnom súde v sídle, v sídle kupujúceho alebo v mieste určenia. Predajca môže byť žalovaný iba na jeho mieste. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo týkajúce sa jej porušenia, zrušenia alebo neplatnosti môžu byť tiež podané na rozhodcovský súd burzy za poľnohospodárske výrobky vo Viedni, pričom sa výslovne uplatňujú rozhodcovské a rozhodcovské predpisy burzy poľnohospodárskych výrobkov vo Viedni. považované za dohodnuté

Miesto jurisdikcie: Krajský súd Sankt Pölten RAKÚSKO

Číslo obchodného registra: FN 404088r
Generálny riaditeľ: Ing

DPH: AT U68233707
Volksbank Niederösterreich AG BIC: VBOEATWWNOM IBAN: AT21 4715 0216 4911 0000
Raiffeisenbank Amstetten BIC: RLNWATWWAMS IBAN: AT47 3202 5000 0102 1880

bottom of page